+4777610201

Forretningsmål

Arctic Installasjon as har som mål å være en voksende, lønnsom, solid og likvid bedrift for å sikre:

Eierne en sikker avkastning i form av utbytte og verdiøkning av selskapet
De ansatte en utfordrende arbeidsplass hvor alle skal ha muligheter for personlig vekst og utvikling med sikte på høyt motiverte medarbeidere i et trivelig og sikkert arbeidsmiljø
Kunder og leverandører en aktiv samarbeidspartner som i fellesskap kan bidra til å utvikle bransjen totalt
Teknisk og økonomisk handlefrihet

Målene skal nås igjennom

Utvikle og kontinuerlig forbedre effektive prosesser og god leveransestyring
Kontinuerlig fokus på kompetanseutvikling og medarbeidertilfredshet
Ivareta alle krav til sikkerhet og arbeidsmiljø ved å være en foregangsbedrift innen HMS, sikring av personell, produkter, tjenester, verdier og det ytre miljø gjennom bruk av innarbeidede systemer.
Oppnå våre kvalitetsmål, ved å bruke bedriftens kvalitetssikringssystem i alle faser av vår verdiskapning. Kvalitetssystemet ivaretar ikke bare kvalitet på produkt, men også kvalitet i forhold til sikkerhetslovgivningen og de forskrifter, lover og regelverk bedriften gjennom sin virksomhet ellers er forpliktet til å følge. Arbeidets utførelse og kvalitet skal være dokumentert og sporbart.
Kvalitetssikringssystemet skal sikre at alle krav i kontrakten blir formelt ivaretatt, og at arbeid planlegges, styres og utføres av kompetent personell i en organisasjon som til enhver tid skal utvikle seg og tilpasset seg krav i markedet.
Bygge og vedlikeholde gode kunderelasjoner preget av profesjonalitet og vennlighet.
Legge stor vekt på å forstå kundens behov.
At vi reagerer raskt og effektivt for å rette opp situasjonen ved kundeklager.
At vi er den valgte leverandør for kunden.

VERDIGRUNNLAG:

Vi skal være tilstede med innlevelse.
Grundighet og hardt arbeide skal prege vårt virksomhet.
Vi er til å stole på. Det må være tillit til det vi sier og gjør. Vi holder det vi lover ovenfor kunder, kolleger, leverandører og samarbeidspartnere.
Vi har evne og vilje til lønnsom vekst.
Vår virksomhet skal preges av entreprenørånd og disiplin.
Vi bedømmes ut fra hvordan vi som medarbeidere opptrer og møter våre kunder, samarbeidspartnere, leverandører, konkurrenter og de samfunn vi er en del av, derfor skal vi opptre korrekt.
Vi er Arctic Installasjon as og selskapets ansikt utad, derfor viser vi respekt for kunder, kolleger, leverandører, underentreprenører og konkurrenter.
Det er våre handlinger som avgjør.

Våre handlinger er grunnet i de holdninger vi bærer med oss, og til sist de verdier vi står for.

VISJONER:

Arctic Installasjon as skal være et naturlig førstevalg hos deg som kunde.
Vårt mål for fremtiden er å opprettholde, forbedre å øke vår markedsandel i vårt spesial felt som er renovering av leilighet og enebolig.
vi jobber veldig tett opp mot våre leverandører slik at vi skal kunne bli enda mer konkurranse dyktig på pris, noe som skal komme deg som kunde til gode.
Vi skal levere elektroprodukter og tjenester som gir størst mulig lønnsomhet for våre kunder og eiere , samt være en sikker og god arbeidsplass for våre ansatte.
Derfor vil HMS (Helse Miljø og Sikkerhet ) være er viktig satsningsområde for oss
Kvalitetssikring:

Kvalitetspolitikk:

Arctic Installasjon as overordnede kvalitetspolitikk er å levere entrepriser, produkter og tjenester av god kvalitet til rett tid, i samsvar med kundens krav, og innenfor de fastsatte økonomiske rammer.

Overordnede kvalitetsmål
For å gjennomføre vår kvalitetspolitikk, retter bedriftens ledelse og alle bedriftens ansatte fokus på de forventninger som kreves av kunder, myndigheter, organisasjoner og ansatte.

Dette fokus rettes gjennom møter i og med ledelsen, der det settes mål og tidsfrister, gjennom informasjon til ansatte, og gjennom hyppig kontakt med våre kunder.

Et viktig element for å oppnå våre mål, er utstrakt bruk av vårt kvalitetssikringssystem.

Overordnede kvalitetsmål er:
Første gangs kunder blir faste kunder
Våre medarbeidere er inneforstått med vår kvalitetspolitikk og målsetting
Målsetting om 0-feil på produkt ved overlevering
Gjennomføre prosjektet i samsvar med målsettinger i Internkontrollen (HMS)

System for kvalitetsoppnåelse:
For å oppnå våre kvalitetsmål, bruker vi bedriftens kvalitetssikringssystem i alle faser av vår verdiskapning. Kvalitetssystemet ivaretar ikke bare kvalitet på produkt, men også kvalitet i forhold til sikkerhetslovgivningen og de forskrifter, lover og regelverk bedriften gjennom sin virksomhet ellers er forpliktet til å følge.

Prosjekter bedriften gjennomfører skal planlegges, styres og gjennomføres ihht Internkontrollsystemet (HMS) og kvalitetssikringssystemet med de prosedyrer og instrukser som gjelder denne type oppdrag. For spesielle prosjektaktiviteter hvor bedriftens Internkontroll- og kvalitetssikringssystem ikke er egnet, eller at dette mangler, skal det utarbeides spesielle prosjektspesifiserte prosedyrer.

Kvalitetssikringssystemet skal sikre at alle krav i kontrakten blir formelt ivaretatt, og at arbeid planlegges, styres og utføres av kompetent personell i en organisasjon som til enhver tid skal utvikle seg og tilpasse seg krav i markedet.

Arbeidets utførelse og kvalitet skal være dokumentert og sporbart.

Ihht kvalitetssikringssystemets prosedyrer om internrevisjon skal det med planlagte intervaller gjennomføres formelle systemrevisjoner for å bekrefte at kvalitetssikringssystemet blir brukt riktig i prosjektet for å sikre en vellykket prosjektgjennomføring.

HMS:

Arctic Installasjon as arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i Internkontrollforskriften, (Systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheten), fastsatt ved kgl. res. 6. des. 1996 nr. 1127 i medhold av lov av 4 febr. 1997 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv.

Virksomheten er lovlig organisert ihht gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Arctic Installasjon as aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø-, og sikkerhet.