+4777610201

Byggestrøm

Strøm for en tidsbegrenset periode.

Byggestrømskap er et midlertidig anlegg som brukes av en utbygger, entreprenør eller arrangør for å få strøm i en bygge-/anleggsperiode eller ved et arrangement. Slike provisoriske uttak er tidsbegrenset.

Ofte brukes byggestrømskap inntil den permanente installasjon i et bygg kan knyttes til distribusjonsnettet og/eller anleggsperioden er avsluttet. I denne perioden er byggestrømskapet å betrakte som et sikringskap for installasjonen.

All tilknytning av byggestrømskap til Troms Kraft distribusjonsnett skal foretas av en elektroentreprenør som er godkjent av oss for å utføre dette arbeidet. Troms Kraft skal også godkjenne melding om installasjonsarbeid og anvise tilknytningspunkt i distribusjonsnettet før tilknytningen foretas.